بازاریابی اجتماعیتحقیقات نشان میدهد که هیچ نوع تبلیغی بهتر از تبلیغی که افراد برای آشنایان شان انجام می دهند نیست. با علم به اینکه بازاریابی شفاهی یا دهان به دهان بهترین نوع بازاریابی است ما سعی کردیم برند را از طریق صدای تاثیرگذار مصرف کنندگان معرفی کنیم و حتی اگر چنین افرادی وجود نداشته باشند ما خودمان آنها را درست می کنیم:

 

 • بازاریابی از طریق افراد
 • طرحهای فعال سازی افراد
 • طرح های ویروسی (viral) •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  سیگنال / جزئیات پزشکی

   

  پروژه یونیلور برای تشویق به مراقبتهای بهداشتی